การศึกษาอัตราส่วนและชนิดของตัวทำละลายที่เหมาะสมต่อการสกัดสารแคปไซซินจากพริกขี้หนู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิจิต เล็กสรรเสริญ, วายุ ทาเคมูระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์