อุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศในห้องด้วย NodeMCU ESP8266 แสดงผลบน Application

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร ดลภาวิจิต, ซัลวา ตาเดอินทร์, สุริตา โต๊ะเต้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐรินดา สังยาหยา, ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง อุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศในห้องด้วย NodeMCU ESP8266 แสดงผลบน Application มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่สามารถวัดคุณภาพอากาศและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศได้บน application ในห้องเพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ โดยทำการทดลองประสิทธิภาพตัวรับรู้ของอุปกรณ์คือ DHT22 Temperature and Humidity Sensor, MQ-135 Car Air Quality Sensor Hazardous Harmful Gases Detection และ GP2Y1010AU0F Compact Optical Dust Sensor Smoke Particle ตามลำดับ และประสิทธิภาพในการแสดงผลข้อมูลของอุปกรณ์

จากกการทดลองพบว่าตัวรับรู้ทั้ง ๓ ตัวรับรู้ สามารถรับรู้ได้อย่างใกล้เคียงและแสดงผลข้อมูลบนฐานข้อมูลและ Application สามารถแสดงได้ตรงกันทุกครั้ง