การศึกษาการละลายของโฟมพอลิสไตรินด้วยสารสกัดน้ำมันหอมระเหยของใบยูคาลิปตัสเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก เพื่อประโยชน์ด้านการอุตสาหกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญาภัค สิงห์ทอง, สิริกร ไข่สิงห์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงนภา สมพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการละลายของโฟมพอลิสไตรินด้วยสารสกัดน้ำมันหอมระเหยของใบยูคาลิปตัสในการผลิตพลาสติกเพื่อประโยชน์ด้านการอุตสาหกรรม มีจุดประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการละลายของโฟมพอลิสไตรินด้วยสารสกัดน้ำมันหอมระเหยของใบยูคาลิปตัสแทนการใช้สารเคมี เช่น การใช้เบนซินในการละลายโฟม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการทดลองทั้งหมด 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการศึกษาปริมาณการละลายของโฟมพอลิสไตรินต่อสารสกัดน้ำมันหอมระเหยของใบยูคาลิปตัส พบว่าโฟมสามารถละลายได้ได้เฉลี่ย 25.71 กรัม ในน้ำมันหอมระเหย 20 กรัม คิดเป็นอัตราส่วนน้ำมันต่อโฟม คือ 1:1.2855 เมื่อนำพลาสติกที่ได้จากการละลายโฟมนี้ไปตรวจสอบคุณสมบัติในตอนที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา ค่าความชื้น, ความทนแรงดึง, ความหนาแน่น, ตรวจสอบหาคลอรีนด้วยลวดทองแดง, ตรวจสอบความบิดเบี้ยวเมื่อได้รับความร้อน และตรวจสอบความแข็งด้วยการขูดขีด จากนั้นนำไปเปรียบเทียบกับ ค่ามาตรฐานของพลาสติกชนิดต่างๆในตอนที่ 3 ผู้วิจัยพบว่า พลาสติกที่ได้จากการละลายโฟมพอลิสไตรินด้วยสารสกัดน้ำมันหอมระเหยของใบยูคาลิปตัสนั้น มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับพลาสติกประเภทพอลิสไตริน (PS) มากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยคาดว่าพลาสติกที่ได้นี้น่าจะสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้อีก นั่นแสดงว่าโฟมที่ได้นั้น จะสามารถนำมารีไซเคิลเป็นพลาสติกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้โดยการใช้ตัวทำละลายเป็นสารสกัดน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสแทนสารเคมี

คำสำคัญ : โฟมพอลิสไตริน, สารสกัดน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส , ชนิดของพลาสติกมาตรฐาน