ผลของอุณหภูมิและสังกะสีออกไซด์ต่อการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และอัตราการอยู่รอดของไรน้ำจืด (Daphnia magna)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นงนภัส มณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาเรียม วัทนาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สังกะสีออกไซด์ (ZnO) เป็นสารเคมีที่มีปริมาณการใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมยางพาราและมีการ ปนเปื้อนในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่การเกษตร อีกทั้งในปัจจุบันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากภาวะโลกร้อน ด้วยปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ อาจส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำจืด ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของทั้ง สองปัจจัย คือ อุณหภูมิและสังกะสีออกไซด์ต่อการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และอัตราการอยู่รอดของไรน้ำจืด (Daphnia magna) จากผลการทดลองพบว่าสังกะสีออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่ำไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต ระยะเวลาในการสร้างไข่ครอกแรก จํานวนลูกครอกแรก และอัตราการอยู่รอดของไรน้ำจืด แต่อุณหภูมิที่สูง นั้นเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลให้การเจริญเติบโต จํานวนลูกครอกแรก และอัตราการอยู่รอดลดลงอย่างมีนัยสําคัญ