ผลของสไตรีนต่อการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงของเซลล์กล้ามเนื้อลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชมน คงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาเรียม วัทนาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูปซึ่งบรรจุในภาชนะที่ผลิตมาจากพลาสติกกำลังได้รับความนิยมทั่วโลก จากรายงานพบว่าสารเคมีที่ใช้ในการผลิตพลาสติกเหล่านี้มีการรั่วไหลออกมาเจือปนในอาหารและสะสมในร่างกายของผู้บริโภค โดยสไตรีน (Styrene monomer) จัดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาผลิตเป็นพลาสติกบรรจุอาหาร ซึ่งสไตรีนเหล่านี้เมื่อเข้าสู่กระแสเลือดจะถูกเปลี่ยนเป็นสไตรีนออกไซด์ จากปัญหาดังกล่าวจึงนำมาสู่การศึกษาผลของสไตรีนและสไตรีนออกไซด์ต่อเซลล์ต้นกำเนิดกล้ามเนื้อลาย (C2C12 myoblasts) โดยทำการเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดกล้ามเนื้อลายในสภาพแวดล้อมที่มีการเจือปนของสไตรีนและสไตรีนออกไซด์ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0-100 µM โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 สภาวะ คือ (1) สภาวะการแบ่งตัว และ (2) สภาวะการเจริญพัฒนาของเซลล์ แล้วทำการตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยเทคนิค MTT assay และทดสอบประสิทธิภาพการเจริญพัฒนาโดยการวัดความเข้มข้นของโปรตีนด้วยเทคนิค BCA assay