ผลของโซเดียมบิวทาเรตต่อการหดตัวของลำไส้ใหญ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชพิชย์ มากศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาเรียม วัทนาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พรีไบโอติกส์ (prebiotics) คือ อาหารของจุลินทรีย์ ซึ่งร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ และไม่ถูกดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร จึงเป็นสารอาหารที่มนุษย์นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ตัวอย่างของพรีไบโอติก เช่นโอลิโกแซคคาไรด์ ซึ่งพบในกล้วย เห็ด หน่อไม้ฝรั่ง กระเทียม หอม และอินนูลิน (inulin) ซึ่งพบในแก่นตะวัน กระบก เผือก หัวหอม และกระเทียมเป็นต้น โดยพรีไบโอติกส์นั้นต้องอาศัยแบคทีเรียในกลุ่มทางเดินอาหาร (gut microbiota) เพื่อมาย่อยสลาย ซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่าง prebiotics และ microbiota เรียกว่า synbiotics โดยสารอาหารที่ย่อยได้นั้นจะถูกนำไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ภายในทางเดินอาหารให้เหมาะสม จุลินทรีย์เหล่านั้นก็จะไปผลิตกรดอินทรีย์เพื่อไปกระตุ้นการทำงานของลำไส้ และเพิ่มความชื้นให้แก่อุจจาระ ส่งผลให้ขับถ่ายได้สะดวกขึ้น โดยถึงแม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่า prebiotics นั้นสามารถช่วยในการกระตุ้นการทำงานของลำไส้ แต่กว่าที่สารอาหารจะถูกย่อยจนทำงานได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆมากมาย ทั้งในระบบทางเดินอาหาร รวมถึงการย่อยจากโพรไบโอติก เราจึงไม่อาจสรุปได้ว่าการที่ลำไส้ใหญ่หดตัวนั้นเป็นผลมาจากโอลิโกแซคคาไรด์โดยตรง หรือโอลิโกแซคคาไรด์ เป็นเพียงอาหารที่เลี้ยงจุลินทรีย์ซึ่งจะผลิตกรดอินทรีย์มากระตุ้น หรือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโอลิโกแซคคาไรด์กับกรดอินทรีย์ ข้าพเจ้าจึงได้ทำการศึกษาในเรื่องนี้โดยใช้ butyrate (กรดอินทรีย์) และ azithromycin (antibiotics) ที่ความเข้มข้น 0.1 mM, 1 mM และ 10 mM เพื่อดูกลไกที่ส่งผลโดยตรง (in vitro) ต่อการหดตัวของลำไส้ใหญ่ของหนูถีบจักรในภาวะปกติ (มีแบคทีเรีย) โดยหากพบว่าผลการทดลองเป็นไปตามทฤษฎี ก็จะนำไปสู่การประยุกต์เป็นสารตัวอื่นต่อไป