การศึกษาปริมาณเอทานอลจากซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด และต้นข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชารีย์ บูรณะ, กัญญารัตน์ ไตรบัญญัติกุล, ณัฐชา มุกเมธีเสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชา พัฒนา, ณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การศึกษาปริมาณเอทานอลจากซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด และต้นข้าวโพดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณเอทานอลที่ได้จากซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด และ ต้นข้าวโพด โดยการนำ ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด และต้นข้าวโพดมาตากแห้งเป็นเวลา 7 วัน นำมาเข้าเครื่องปั่น และ บดให้ละเอียด จากนั้นปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 2.5 โมลาร์ นำผลผลิตที่ได้มากรองแยกส่วนที่เป็นของแข็งไปล้าง จนกระทั่งมี pH ประมาณ 7.0 จากนั้นนำมาย่อยด้วยกรดซัลฟิวริก ร้อยละ 0.5 โดยมวล ปรับ pH ให้เป็น 0.69 ด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก เข้มข้น 15 โมลาร์ นำผลผลิตที่ปรับสภาพและ ย่อยแล้ว มาหาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ ด้วยวิธีของ Lane และ Eynon จากนั้นนำไปหมักด้วย หมักด้วยยีสต์ ขนมปัง ร้อยละ 8 โดยมวล เติมน้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร คนให้เข้ากัน ปรับค่า pH ให้ได้ 5.5 ปิดจุกด้วย Air-lock หมักเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง ในที่มืด

ผลการทดลองพบว่า ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์จากการไทเทรตซังข้าวโพด มีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์มากที่สุด ตามด้วยต้นข้าวโพด และเปลือกข้าวโพดตามลำดับ เมื่อนำมาหมักด้วยยีสต์ แล้ววัดด้วยไฮโดรมิเตอร์จะพบว่าซังข้าวโพด มีค่าเฉลี่ยร้อยละเอทานอลมากที่สุด คือ 0.875%