การศึกษาปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากซังข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 และข้าวโพดพันธุ์อินทรีย์ 2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชญะ พันธุ์เพ็ง, ศุภกร แน่นดี, นวมินทร์ เลิศด้วยลาภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชา พัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากซังข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 และข้าวโพดพันธุ์ อินทรีย์ 2 นี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณแอลกอฮอล์โดยปริมาตรของสารละลายเอทานอลที่ได้จากซังข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 และข้าวโพดพันธุ์อินทรีย์ 2 โดย นำซังข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ที่ ผ่านการปรับสภาพก่อนการหมักโดยตากแห้ง เป็นเวลา 2 วัน และ อบในตู้อบ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง นำมาเข้าเครื่องปั่น และนำมาบดให้ละเอียด จากกนั้นนำมาปรับสภาพด้วยสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 2.5 โมลาร์นำผลผลิตที่ได้มากรองแยกส่วนที่เป็นของแข็ง นำไปล้างจนกระทั่งมีค่า pH ประมาณ 7.0 จากนั้นนำมาย่อยด้วย กรดซัลฟิวริกความเข้มข้น ร้อยละ 0.5 โดยมวล ปรับ pH .ให้เป็น 0.69 ด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก เข้มข้น 15 โมลาร์ นำผลผลิต ที่ปรับสภาพและย่อยแล้ว นำมาหมักด้วยยีสต์ขนมปัง ร้อยละ 8 โดยมวลของแกนข้าวโพด เติมน้ำ 100 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน ปรับค่า pH ให้ได้ 5.5 ปิดจุกด้วย Air-lock หมักเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง ในที่มืด ทำซ้ำโดยเปลี่ยนเป็นซังข้าวโพดพันธุ์อินทรีย์ 2 แล้วบันทึกผล

ผลการทดลองพบว่า เมื่อหมักซังข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 และ ซังข้าวโพดพันธุ์อินทรีย์ 2 ที่ผ่านการปรับสภาพแล้วพบว่าซังข้าวโพดพันธุ์อินทรีย์ 2 สามารถผลิตสารละลายที่มีแอลกอฮอล์โดยปริมาตร 5.0% ซังข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 สามารถผลิตสารละลายเอทานอลที่มีแอลกอฮอล์โดยปริมาตร 4.8%