การศึกษาปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่มีผลต่อ การออกดอกของพริกชี้ฟ้าจินดา Capsicum annuum L.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพรพรรณวร เพ็ชรเขียนขจร, ชลธิชา เกิดเจริญพาณิชย์, บัณฑิตา เดชอนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่มีผลต่อการออกดอกของพริกชี้ฟ้าจินดาCapsicum annuum L. มีจุดประสงค์ในการศึกษาปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่มีผลต่อการออกดอกของพริกชี้ฟ้า โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดควบคุม เป็นชุดที่ไม่ใส่ปุ๋ยและไม่ปรับค่า pH ชุดการทดลองที่ 2 เป็นชุดที่ใส่ปุ๋ยและปรับค่า pH หากค่า pH ไม่อยู่ในช่วง 6-7 และชุดการทดลองที่ 3 เป็นชุดที่ใส่ปุ๋ยและไม่ปรับค่า pH ในระหว่างการทดลองได้ควบคุมการให้น้ำ 1800 มิลลิลิตรต่อ 1 กระถางและใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในสัปดาห์ที่ 5 ในปริมาณ 7.5 กรัม การเก็บผลการทดลองจะเก็บ2สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง ผลการทดลองพบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสในดินที่มีค่า pH ระหว่าง 6.5-6.8 จะมีระดับฟอสฟอรัสสูง การใส่ปุ๋ยเคมีช่วยให้พริกออกดอกในสัปดาห์ที่ 6 ของการปลูกซี่งออกดอกเร็วกว่าชุดควบคุม 2 สัปดาห์ แต่ชุดที่ใส่ปุ๋ยเคมีจะให้ดอกเพียงจำนวน 4 ดอก ซึ่งต่างจากชุดควบคุมที่ให้ดอกจำนวน 13 ดอก จากการศึกษาทำให้ได้ข้อมูลการใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการออกดอกว่าถ้าใส่ปุ๋ยจะมีดอกออกเร็วแต่มีจำนวนดอกน้อยกว่าที่ไม่ใส่ปุ๋ย เพราะพริกชี้ฟ้าได้รับธาตุอาหารมากเกินไปส่งผลต่อการดูดซึมของต้นพริกชี้ฟ้า แต่การทดลองยังต้องเพิ่มจำนวนประชากรให้เป็นตัวแทนของพริกชี้ฟ้าจินดา เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการทดลองและหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพ

คำสำคัญ : ปริมาณฟอสฟอรัส, การออกดอก, ปุ๋ยเคมี, ค่า pH