พอลิเมอร์เบลนด์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากการเบลนด์แป้งเทอร์โมพลาสติกกับยางธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัสมีย์ นิลสอาด, วรัญญา ซุยหลง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณา สัสดีพันธุ์, สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน เพราะพลาสติกมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย โดยพลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ย่อยสลายได้ยากและอาจมีสารเคมีที่เป็นพิษตกค้างในธรรมชาติได้ จึงมีทางเลือกใหม่ในการทำและใช้พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ คือ พลาสติกชีวภาพ (Biodegradable plastic) โดยพลาสติกชีวภาพส่วนใหญ่นิยมผลิตขึ้นจากแป้งของผลผลิตทางการเกษตร เช่น แป้งข้าวโพด แป้งข้าวสาลี แป้งมันฝรั่ง และแป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น เนื่องจากแป้งจากผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมาก หาได้ง่ายและมีราคาถูก อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต้ที่มีความโดดเด่นคือ ยางธรรมชาติและลักษณะเด่นของยางธรรมชาติ คือ มีความยืดหยุ่นสูง (High elasticity) ดังนั้น คณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้เลือกทำพลาสติกชีวภาพจากแป้งเทอร์โมพลาสติกซึ่งทำจากแป้งข้าวโพด (Corn Starch) ผสมกลีเซอรัลผ่านกระบวนการเจลลาติไนเซชั่น (Gelatinization) จากนั้นนำแป้งเทอร์โมพลาสติกไปผสมกับยางธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการเบลนด์แบบปกติ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์และสามารถขึ้นรูปเป็นถุงเพาะชำที่สามารถย่อยสลายได้