พลาสติกชีวภาพจากพอลิแลกติกแอซิด/ไคโตซาน เพื่อทดแทนวัสดุสำหรับติดตายางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจนวิทย์ ปฏิมินทร์, ณัฐภัทร ผิวผ่อง, ญาณิศา สิทธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณา สัสดีพันธุ์, สะเราะ นิยมเดชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาขยะที่เกิดจากการไม่ย่อยสลายหรือย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้ยากและใช้เวลานานของวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น พลาสติกที่นิยมใช้ในการติดตาเขียวของต้นยางพารา เป็นปัญหาแก่เกษตรกรและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการผลิตและส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายจึงเป็นแนวทางที่สำคัญแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติและประสิทธิภาพการย่อยสลายของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและไคโตซาน เพื่อใช้ทดแทนวัสดุสำหรับติดตายางพารา ซึ่งพอลิแลกติกแอซิดเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่ได้จากวัสดุทางการเกษตรที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลัก โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาการเตรียมฟิล์มจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลกติกแอซิดและไฮโดรโฟบิกไคโตซานที่อัตราส่วนต่างๆกัน โดยไฮโดรโฟบิกไคโตซานเตรียมขึ้นโดยใช้เทคนิคคอมเพล็กเซชันระหว่างไคโตซานกับโซเดียมลอริลซัลเฟต ทำการขึ้นรูปฟิล์มของพอลิเมอร์ผสมโดยใช้วิธีหล่อแบบสารละลาย ตอนที่ 2 ทดสอบสมบัติของฟิล์ม ได้แก่ โครงสร้างทางเคมีโดยใช้เทคนิค ATR-FTIR ลักษณะภายนอกของพอลิเมอร์ผสม โดยใช้กล้อง Optical microscope ลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค SEM ความต้านทานต่อแรงดึงและเปอร์เซ็นต์การยืดตัวตามมาตรฐาน ASTM-D882 อัตราการซึมผ่านของไอน้ำและการละลายน้ำของฟิล์มโดยเปรียบเทียบกับฟิล์มทางการค้า ตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายทางชีวภาพ โดยนำฟิล์มที่ได้ไปใช้ในขั้นตอนการติดตาเขียวของต้นยางพาราโดยเปรียบเทียบกับฟิล์มทางการค้า