ศึกษาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบสารจิบเบอเรลลินเร่งการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าจากปลีกล้วยและหัวไชเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐจนันท์ อุ่นจันทร์, สุวพิชญ์ ศรีเบญจโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์