ศึกษาวัสดุปลูกผสมฮอร์โมนพืชเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของต้นกระถินเทพา สำหรับปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวินี ยศวงค์, ณัฏฐ์นรี อุตบัววงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชฤทธิ์ ปาระรักษ์ชูโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัสดุปลูกผสมฮอร์โมนพืชเพื่อใช้เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของเมล็ดกระถินเทพาและเปรียบเทียบอัตราการรอดชีวิตของต้นกล้ากระถินเทพาเมื่ออยู่ในสภาวะขาดน้ำ