การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง และสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ของอิฐมวลเบา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สัณหณัฐ พิพิธภูมิภักดี, นราทร จันกิติ, พิชญ์สินี ศรีแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณัฐชา โนจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงและซ่อมแซมตัวเองของอิฐมวลเบาเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในวงการวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน โครงการนี้มุ่งเน้นในการค้นพบวิธีการพัฒนาอิฐมวลเบาที่สามารถดูดซับเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองในกรณีที่เสียหาย โดยรวมผลการวิจัยนี้จะช่วยลดปัญหาเสียงรบกวนและเสียงระอุที่เกิดจากภายนอก และสร้างวัสดุก่อสร้างที่มีอายุการใช้งานยาวนานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายหลักของโครงการคือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตอิฐมวลเบาที่มีคุณสมบัติดูดซับเสียงสูงและมีความทนทานต่อความเสียหาย ผ่านการนำเข้าวัสดุและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและยั่งยืน โครงการนี้จะส่งผลที่สำคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยรวม นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้วงการก่อสร้างเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในอนาคต