เครื่องตรวจวัดปริมาณแร่ธาตุหลักในดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรธนันท์ ลิ้มเจริญชัยกิจ, ณัฐดนัย สุวรรณศิลป์, สิรวิชญ์ อริยวัฒนาวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จามจุรี พรหมเผ่า, ประภาส รวมปะระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากชาวบ้านชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรทำนาข้าวและปลูกพืชหมุนเวียน ซึ่งปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะทำให้พืชที่ปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ได้นั้น คือ ดิน คณะผู้จัดทำจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นการออกแบบเครื่องวัดปริมาณแร่ธาตุหลักในดิน(NPK) โดยใช้หลักการวัดค่าการดูดกลืนแสงของดินและเทคนิคการวัดความยาวคลื่นของLED ปลูกพืชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้างเครื่องวัดปริมาณแร่ธาตุหลักในดินและทดสอบประสิทธิภาพค่าเครื่องมีวิธีการดำเนินงานคือศึกษาหาข้อมูลผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักการที่จะนำมาใช้ในการสร้างเครื่องจากนั้นเริ่มออกแบบจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการสร้างเครื่องและทำการทดสอบประสิทธิภาพค่าเครื่องโดยเปรียบเทียบการทดสอบกับกระเป๋าชุดทดสอบดินของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งจากผลการทดสอบพบว่าเครื่องวัดปริมาณแร่ธาตุหลักในดิน(NPK) สามารถตรวจวัดปริมาณแร่ธาตุในดินได้ใกล้เคียงกับกระเป๋าชุดทดสอบดินของกรมพัฒนาที่ดินโดยสำหรับการใช้งานเห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องตรวจวัดปริมาณแร่ธาตุหลักในดินสามารถใช้งานได้ง่ายมีขนาดเล็กและใช้เวลาในการตรวจสอบน้อยกว่ากระเป๋าชุดทดสอบดินแต่ได้ผลออกมาเช่นเดียวกัน ดังนั้นเครื่องตรวจวัดปริมาณแร่ธาตุหลักในดินจะสามารถช่วยในการตรวจวัดหาปริมาณแร่ธาตุหลักในดินได้อย่างถูกต้องและยังมีขั้นตอนการตรวจวัดที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนทำให้สามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย