สังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2)/ซีโอไลต์คอมโพสิต โดยใช้แกมมาอะลูมินาเป็นตัวรองรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารอินทรีย์ระเหยในการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันมีสุข เปาะทองคำ, ศิรดา รอดทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหามลพิษในน้ำที่เกิดจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย ผู้จัดทำสนใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TIO)) ในกระบวนการ photocatalyst ด้วยวิธีการเพิ่มพื้นที่ผิวจำเพาะด้วยสารประกอบซีโอไลต์ด้วยปริมาณที่เหมาะสมในการทำวัสดุคอมโพสิตและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยการใช้แกมมา-อะลูมินาเป็นตัวรองรับระหว่างการเร่งปฏิกิริยาของสารประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์กับซีโอไลต์เพื่อการดูดซับสารอินทรีย์ที่มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นแอมโมเนีย, คลอรีน, เอมีน, และสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งชนิดที่มีโมเลกุลของคลอรีนเป็นส่วนประกอบและชนิดที่ไม่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบโดยจำลองให้คาร์บอนเตตระคลอไรด์เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความจำเพาะและประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมุ่งหวังให้เกิดความสะอาดของน้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ของกรมควบคุมมลพิษในการบำบัดน้ำเสีย