โครงการ Family folder electronic แบบ 2 way communication บนระบบ Cloud

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อักษราภัค วงศ์สุรเกียรติ, นเรนทร์ฤทธิ์ ไตรยสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เดิมผู้ป่วยมาตรวจที่โรงพยาบาล แล้วจะมีการบันทึกประวัติลงใน OPD Card ซึ่งเป็นวิธีบันทึกลงในแผ่นกระดาษ เวลาเกิดอะไรขึ้น เช่น มีโรคมือ เท้า ปาก ขึ้นต้องมานั่งรื้อ OPD Card ทั้งหมดมาเปิดดูทีล่ะคนว่ามีใครบ้างที่มีอาการใกล้เคียง อยู่ที่ไหน พบในช่วงเวลาตั้งแต่เมื่อไหร่ เวลาจะดูว่ามีเด็กในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการฉีดวัคซีนครบรึเปล่า ได้รับรึยัง มาหรือไม่มาตามนัด ก็ต้องรื้อกลุ่มที่เป็นเป้าหมายมาดูทั้งหมด ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินจะไม่สามารถสืบค้นข้อมูล แบบ Real time ได้ และอ่านตัวหนังสือแพทย์ไม่ออกอีกต่างหาก ส่วนในเรื่องการส่งเสริม ป้องกัน การค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยง ต้องอาศัยคนจำนวนมากในการไปสอบถาม และมาลงข้อมูล

นวตกรรมพัฒนา software บน cloud โดยเปลี่ยน OPD Card แบบกระดาษ มาเป็น OPD Card electronic และให้เป็น folder ของใครของเรา ให้บันทึกประวัติตั้งแต่แรกเกิดที่เกี่ยวกับเรื่องส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ทำให้เราสามารถดึงประวัติตั้งแต่แรกคลอด โรคประจำตัว ประวัติการฉีดวัคซีน ประวัติการรักษา ประวัติการแพ้ยา ประวัติโรคทางพันธุกรรม ประวัติการไปรักษาที่สถานบริการอื่น(โดยให้คีย์ผ่าน PW ผู้ป่วย) การสอบถามความเสี่ยงเรื่องเบาหวาน ความดัน จิตเวช อื่นๆ การกำหนดนัด + คิวในผู้ป่วยเรื้อรังอัตโนมัติพร้อมการเลื่อนนัดอัตโนมัติพร้อมการเตือนอัตโนมัติ การประเมินตนเองเมื่อเกิดภาวะที่ไม่มั่นใจว่าเป็นภาวะฉุกเฉินหรือไม่ มีระบบเรียกรถฉุกเฉินเมื่อประเมินแล้วว่ามีภาวะฉุกเฉิน เวลาไปรับการตรวจที่ถสานบริการอื่นก็ให้แพทย์เข้าไปดูจากในโปรแกรมโดย PW ผู้ป่วยได้เลย มีโปรแกรมระบบนัด + คิว ในการมารับบริการตรวจโรคทั่วไป