โครงงานการพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชลงถาดเพาะกล้าโดยใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัดเกล้า จ้องสาระ, ณหฤทัย พาลึก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อลดระยะเวลาในการหยอดเมล็ดพันธุ์พืชโดยใช้แรงงานคน จากโปรแกรมไมโครคอนคอนโทรเลอร์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช