แอพเช็คนักเรียนเข้าแถว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลิตา อภิสกุลชาติ, แพรวา ธนบูรณ์วาณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์