การศึกษาและเปรียบเทียบเอนไซม์โบรมีเลนที่สกัดจากเปลือกลำต้นและเหง้าของสับปะรดเพื่อยับยั้งเชื้อราcolletotrichum gloeosporioidesที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทรกโนส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรทิพย์ บูรรุ่งโรจน์, นันท์นลิน ลาผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ ภูหัวไร่, พัชราภรณ์ วิชาสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันสับปะรดถือเป็นสินค้าหลักที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นผู้ส่งออกสับปะรดอันดับ1ของโลก โดนผลผลิตสับปะรดภายในประเทศร้อยละ70-80 ส่งเข้าโรงงานแปรรูป ที่เหลือใช้บริโภคสดภายในประเทศร้อยละ20-30 และในขณะเดียวกันเมื่อผลผลิตของสับปะรดมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณเปลือก แกน ใบ และลำต้นจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้เป็นขยะทางชีวภาพ ซึ่งทางผู้ผลิตไม่สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนนี้มักจะนำไปทิ้ง ทางผู้จัดทำจึงสืบค้นเกี่ยวกับเอนไซม์ที่อยู่ในสับปะรดคือเอนไซม์โบมีเลน(Bromelain) ที่มีอยู่ในทุกๆส่วนของสับปะรด มีประโยชน์นับไม่ถ้วน เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ อุตสาหกรรมผลิตเบียร์ ไวน์และน้ำผลไม้ต่างๆ อุตสาหกรรมทำเนยแข็ง อีกทั้งเอนไซม์โบมีเลนยังมีประโยชน์ในด้านการแพทย์ เช่น ช่วยลดอาการอักเสบ ยาประเภทช่วยย่อยอาหารบางชนิด ป้องกันการแข็งตัวของเลือด และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราอีกด้วย