ผลของชนิดไม้ที่ใช้ทำไม้ผั่นกว่างต่อคลื่นเสียงและพฤติกรรมก้าวร้าวของกว่างชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนิชา พจนสุนทร, ชวัลลักษณ์ ลังกากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถยา อุตมา, สุธิพงษ์ ใจแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การชนกว่างเป็นการละเล่นตามวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคเหนือ ทั้งนี้ในการชนกว่างผู้เล่นจะต้องมีการกระตุ้นพฤติกรรมความก้าวร้าวหรือยั่วยุให้กว่างโมโหและฮึดสู้ โดยใช้ไม้ผั่นกว่าง จากการสังเกตพบว่าไม้ดังกล่าวผลิตมาจากเนื้อไม้ชนิดต่างกัน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของชนิดไม้ที่ใช้ทำไม้ผั่นกว่างต่อคลื่นเสียงและพฤติกรรมก้าวร้าวของกว่างชน โดยนำไม้ 3 ชนิด ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม้ยางพารา และไม้สัก มาทำเป็นไม้ผั่นกว่าง ขนาดเท่ากัน ทำการวิเคราะห์ความถี่ของคลื่นเสียงที่เกิดจากไม้ผั่นแต่ละชนิด โดยใช้มอเตอร์ควบคุมรอบการหมุนและใช้แอพพลิเคชั่นบันทึกความถี่เสียง พบว่าไม้ผั่นกว่างที่ทำจากไม้ยางพารามีค่าความถี่มากที่สุด รองลงมาคือไม้ผั่นกว่างจากไม้ประดู่และไม้สัก โดยมีค่าเท่ากับ 176, 146 และ130 Hz ตามลำดับ ทั้งนี้เป็นผลมาจากความแข็งของเนื้อไม้ที่แตกต่างกัน เมื่อนำไม้ผั่นแต่ละชนิดไปทดสอบผลต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวของกว่างชน โดยใช้กว่างโซ้งที่ได้รับการกระตุ้นด้วยไม้ผั่นแต่ละชนิดนาน 5 นาที การนำมาเปรียบเทียบระดับความก้าวร้าวพบว่าไม้ผั่นกว่างจากไม้ยางพารา ทำให้เกิดพฤติกรรมความก้าวร้าวมากกว่าไม้ผั่นกว่างจากไม้ประดู่และไม้สัก ตามลำดับ โครงงานนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการนำความรู้ทางฟิสิกส์มาอธิบายกลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป