เครื่องคำนวณเวลาในการตกของดวงอาทิตย์จากมุมเงย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภา พรมมาตร, บุณยเณจฉ์ บัณฑิตย์, ศุภศรา เชี่ยวชาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริตา วรรณะศิลปิน, มณีรัตน์ อินทรเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน การศึกษาการเปลี่ยนจุดขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อเวลาในการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

คณะผู้จัดทำ เด็กหญิงบุณยเณจฉ์ บัณฑิตย์

เด็กหญิงพัชราภา พรมมาตร

เด็กหญิงศุภศรา เชี่ยวชาญ

อาจารย์ที่ปรึกษา นางปริตา วรรณะศิลปิน

สถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ที่อยู่ เลขที่ 86 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-245115 โทรสาร 055-245110

ระยะเวลาทำโครงงาน เดือนตุลาคม 2564 -ธันวาคม 2564

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องเครื่องคำนวณเวลาในการตกของดวงอาทิตย์จากมุมเงย แนวคิดได้มาจากการเดินป่าที่มีนักเดินป่าหลายคนติดอยู่ในป่า ในขณะที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว เพราะ ไม่สามารถคาดเดาเวลาที่พระอาทิตย์ตกได้

โครงงานนำแนวคิดมาจากการคำนวนเวลาในการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ โดยนำมาจากแบบจำลองทรงกลมท้องฟ้าและ สูตรการคำนวณตำแหน่งดาวอย่างง่าย ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงทำโครงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประดิษฐ์เครื่องคำนวณเวลาในการตกของดวงอาทิตย์จากมุมเงย

โดยแบ่งขั้นตอนการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน

ตอนที่ 1 การออกแบบเครื่องคำนวณเวลาในการตกของดวงอาทิตย์จากมุมเงย

โดยออกเพื่อความใช้งานง่าย กะทัดรัด พกพาสะดวก และสวยงาม

ตอนที่ 2 เขียนโปรแกรมลงอุปกรณ์

มีอุปกรณ์คือ 2.4 inch TFT Touch Screen และ arduino

ตอนที่ 3 ทดสอบการใช้งาน

นำอุปกรณ์ไปใช้งาน โดยนำไปวัดจากเวลาใดเวลาหนึ่ง และคำนวณเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์จะตกออกมา และเปรียบเทียบกับเวลาที่พระอาทิตย์ตกจริง ทำซ้ำ 7 วัน