เครื่องช่วยควบแน่นไอน้ำในอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิติญา ศรีสุข, ณภาภัช ชัยชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาระดับโลก ด้วยจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ส่งผลต่อทรัพยากรน้ำมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้จัดทำจึงศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติในการเกิดน้ำค้างและศึกษาวิธีที่จะนำไอน้ำในอากาศที่มีอยู่รอบตัวตลอดเวลามาใช้ประโยชน์ และเลือกที่จะพัฒนาเครื่องช่วยควบแน่นไอน้ำในอากาศ ซึ่งสามารถนำไอน้ำที่อยู่ในบรรยากาศรอบตัวมาควบแน่นและกลั่นออกมาเป็นน้ำได้ ซึ่งตอบโจทย์กับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำทั่วทุกพื้นที่ โดยน้ำที่ได้จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้