เครื่องคัดแยกสีของจานโดยใช้โมดูลแยกสี Arduino TCS230

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกานต์ ซอกิ่ง, นันทรัตน์ นนท์คลัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมบัติ สายทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโรงอาหารในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกมีการรับประทานอาหารโดยใช้ภาชนะเป็นของโรงเรียน แบ่งให้แต่ละร้านอาหารโดยมีสีที่แตกต่างกันนำไปบรรจุอาหารเพื่อจำหน่ายในกับนักเรียนในโรงเรียน หากมีการรับประทานอาหารเสร็จ นักเรียนต้องนำจานไปเก็บในที่จัดเตรียมเพื่อรวมให้แม่บ้านนำไปทำความสะอาดโดยการล้างรวม ทำให้จานของแต่ละร้านปนกัน ทำให้แม่บ้านต้องเสียเวลาคัดแยกจานแต่ละสีเพื่อนำไปให้แต่ละร้านนำไปใช้

ทางผู้วิจัยจึงคิดเครื่องที่ช่วยผ่อนแรง ที่สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน โดยคิดค้นเครื่องคัดแยกสีจานโดยใช้โมดูลแยกสีเพื่อคัดแยกจานแต่ละสีเพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บและนำไปใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว