วัสดุปลูกพืชจากเส้นใยเซลลูโลสของพืชที่เป็นขยะการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตติกา ใจทิม, วริศรา จันทรา, เจนสรร เพชรทูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์, อัญญารัตน์ คำก้อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นำเส้นใยเซลลูโลสของพืชการเกษตรที่เป็นขยะและมักถูกกำจัดด้วยการเผาทิ้ง มาพัฒนาให้เป็นวัสดุสำหรับปลูกพืช ด้วยกระบวนการทางเคมี ทำให้สามารถใช้ปลูกพืชแทนการใช้ดินได้ช่วยลดการสร้างมลพิษจากการเผาขยะทางการเกษตร และตอบสนองต่อการดำรงชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้สามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่ส่วนตัว