เครื่องไล่นกเอี้ยงพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์นารา ศรีประทักษ์, ณิชาภัทร แก้วหิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาริชาต ผาสุข, อัญญารัตน์ คำก้อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนาเครื่องไล่นกเอี้ยงพลังงานแสงอาทิตย์ให้สามารถไล่นกเอี้ยงได้ต่อเนื่อง หารูปแบบการใช้แสงเลเซอร์ที่ทำให้นกไม่คุนชินกับสิ่งกระตุ้น ซึ่งจะสามารถไล่นกออกจากบริเวณนั้นได้ตลอดไป