การศึกษาและพัฒนาเม็ดดินเผาที่เหมาะแก่การปลูกต้นแคคตัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา สมอาจ, พิมประภาพร แสงสว่าง, ภัทธิรา พาเคน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและพัฒนาเม็ดดินเผาที่เหมาะแก่การปลูกต้นแคคตัส มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาเม็ดดินเผาที่เหมาะแก่การปลูกต้นแคตตัส

2)เพื่อเพิ่มอัตราการรอดและการเจริญเติบโตของต้นแคคตัส

มีกระบวนการศึกษาดังนี้ 1)ศึกษาและพัฒนาเม็ดดินเผาที่เหมาะสมในการปลูกต้นแคคตัส

2)ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเผาเม็ดดินเผา