การศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยดอกต้นธูปฤๅษีเพื่อใช้กับบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎา มหานาม, ภราดร พหลทัพ, อรรถกร หนองบัว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากดอกต้นธูปฤๅษีและยางพารา ผู้ศึกษาได้แบ่งวิธีการศึกษาและการเปรียบเทียบออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ (1) ศึกษาจำนวนชั้นของยางพาราที่เหมาะสมในการขึ้นรูป พบว่าจำนวนชั้นยางพาราที่เหมาะสมที่สุดในการขึ้นรูปคือยางพาราที่มีจำนวนชั้น 4 ชั้น (2) ศึกษาระยะห่างระหว่างหลุมและขนาดความกว้างของหลุมที่เหมาะสมในการดูดซับแรงกระแทก พบว่า ระยะห่างระหว่างหลุมที่เหมาะสมคือ 0.5 เซนติเมตร และขนาดความกว้างของหลุมที่เหมาะสมคือ 2.0 เซนติเมตร (3) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับแรงกระแทกกับวัสดุกันกระแทกในท้องตลาด พบว่า วัสดุกันกระแทกที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีกว่าวัสดุกันกระแทกในท้องตลาด