การศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพิ่มปริมาณการผลิตแตนเบียนAnagyrus Lopeziในการเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูและเสริมประสิทธิภาพการเบียนด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมการเบียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนปริยา นันทพล, ภคพล เนตรทิพย์, อภิญญา นุชพุ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเพิ่มปริมาณของแตนเบียนอนาไกรัส โลเปซี่(Anagyarus lopezi)ในการกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูให้ได้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตกร และศึกษาการเสริมประสิทธิภาพการเบียนด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมการเบียน