การสกัดน้ำอัลคาไลน์ออกจากอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปะ ชัยบุรัมย์, เตชิต ลักขีพินิศกุล, ธีรเดช สัจจเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุรพร นิ่มเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โลกของเรา ประกอบไปด้วยพื้นดินและพื้นน้ํา โดยส่วนที่เป็นพื้นน้ํา มีอยู่ประมาณ 70% ของพื้นโลกทั้งหมด แต่มีเพียง 5% เท่านั้นที่เป็นน้ําจืด

น้ํา มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดร่างกายมนุษย์มีส่วนที่เป็นน้ําถึงร้อยละ 70 น้ําถูกกําจัดออกจากร่างกายมนุษย์ด้วยการปัสสาวะ เหงื่อ รวมถึงอุจจาระ เราจึงจําเป็นที่จะต้องทดแทนน้ําที่เสียไป โดยดื่มน้ําวันละ 6-8 แก้ว ปัจจุบัน ทรัพยากรน้ําจืดบนโลกก็ลดน้อยลง ทําให้เราต้องหาแหล่งทรัพยากรน้ําจืดมาทดแทน นํ้าอัลคาไลน์ คือ น้ําดื่มที่มีค่าความด่างรวมถึงแร่ธาตุที่มีประโยชน์ เช่น แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม อีกทั้งร่างกายยังสามารถดูดซึมได้ง่ายโดยท่ีน้ําอัลคาไลน์ช่วยปรับสมดุลออกซิเจน และค่า pH ช่วยจับไขมันส่วนเกินช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายอีกทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันและทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น

ปัจจุบัน นักวิทยศาสตร์สามารถสกัดน้ําออกจากอากศได้โดยถ้าเรานํากระบวนการนี้มาแปรรูปเป็นน้ําอัลคาไลน์ เราก็จะได้น้ําอัลคาไลน์ที่สามารถสกัดได้ออกจากอากาศ และเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วโลกอีกด้วย โดยมีการวิจัย ของ Zhenwei Yu และคณะ (2560) เกี่ยวกับการสัดน้ำออกจากอากาศของแมลงเต่าทองทะเลทราย โดยใช้พื้นผิวที่ขรุขระของปีกแมลง ทำให้เราอยากจะพัฒนาวัสดุ ที่สามารถสกัดน้ำออกจากอากาศได้