การสำรวจปัจจัยการอยู่อาศัยของปูทหารยักษ์ปากบารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริวิภา สวัสดีรักษา, เซลีนท์ องสารา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุลยา สามัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปูทหารยักษ์ปากบารา เป็นปูทหารในวงศ์ Mictyridae ที่ถูกพบครั้งแรกในประเทศไทย มีการค้นพบและเก็บตัวอย่างจากบริเวณท่าเรือปากบาราเป็นจุดแรก จึงได้รับการขนานนามว่า ปูทหารยักษ์ปากบารา ปูทหาร เป็นปูที่มีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศหาดทราย พบแพร่กระจายในเขตน้ำขึ้นน้ำลง มักอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก สัญลักษณ์ที่สําคัญของการแพร่กระจายของปูทหาร คือ เม็ดทรายที่เป็นก้อนกลมเล็กๆบนพื้นทราย ที่เกิดจากการกินอินทรีย์สารบนเม็ดตะกอน ซึ่งกระบวนการขุดรูและกินอาหารของกลุ่มปูทหารทําให้เกิดการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนตะกอน ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารและการไหลเวียนของพลังงานในระบบนิเวศหาดทราย ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในทราย ทําให้เกิดดินที่มีคุณภาพเหมาะสําหรับเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ขนาดเล็ก ช่วยเพิ่มอัตราการย่อยสลายในดิน และปูทหารยังเป็นอาหารที่สําคัญของสัตว์ที่หากินในหาดทราย เช่น ปูลม นกทะเล ดังนั้นหาดทรายที่มีปูทหารชุกชุมจึงเป็นหาดที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงงานขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ชายหาดปากบารามีปูทหารยักษ์ปากบาราอาศัยอยู่