การหาปริมาณดินที่ใช้ในการปั้นแจกันดินเผา โดยการใช้การประมาณค่าในช่วง และ ปริพันธ์จำกัดเขต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ จันทร์คง, กันติชา แก้วทอง, เฟิร์น พิริยะไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องการหาปริมาณดินที่ใช้ในการปั้นแจกันดินเผาโดยการใช้การประมาณค่าในช่วง และปริพันธ์จำกัดเขต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของฟังก์ชันในการเขียนรูปเส้นโค้งและหาปริมาณดินที่ใช้ในการปั้นแจกัน โดยใช้การประมาณค่าในช่วงจากการกำหนดจุด 4 จุด เพื่อหาฟังก์ชันพหุนามที่แทนรูปร่างของแจกัน และใช้วิธีการหาปริมาตรของรูปทรงตันโดยการใช้วิธีแบบจาน (disk method) ในการหาปริมาณดินที่ใช้ในการปั้นแจกัน นอกจากนี้ยังได้สร้างโปรแกรมในการช่วยคำนวณหาปริมาณดินที่ใช้อีกด้วย