แท่งดูดความชื้นจากมะกรูดและเตยหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อดุลวิทย์ คุณะสิทธิ์ศิริ, ศุกลภัทร โพธิวรรณา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะกรูดนิยมปลูกเพื่อใช้ในการทำอาหารและเตยหอมนิยมปลูกเพื่อนำไปปรุงกลิ่นของอาหาร นอกจากนี้มะกรูดและเตยหอมยังมีสรรพคุณมากมายและสามารถที่จะหาได้ง่าย ในงานวิจัยนี้จึงได้นำมะกรูดและเตยหอมที่เป็นเป็นตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ชอบน้ำ สามารถดูดความชื้นได้ดีและยังเป็นพืชในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายสามารถพบเจอได้ทั่วไป โดยเป็นการนํามาศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นและนำไปพัฒนาต่อเป็นแท่งดูดซับความชื้นเพื่อให้สะดวกในการใช้งานและเป็นการพัฒนาสินค้าในท้องถิ่นให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น