แนวโน้มของประชากรที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อแขนขาลีบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวรินทร เสียงหวาน, ศุภวิชญ์ พุทธานุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศันสนีย์ บุญสนิท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานที่เกี่ยวข้องเป็นการหาแนวโน้มของประกรที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อแขนขาลีบเพื่อคาดการจำนวนประชากรที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อแขนขาลีบที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต มี กำหนดกลุ่มเป็นคู่ อย่างละ 2 คน ม า 6 กลุ่มแล้วมาแต่งงานกันทำให้ได้ค่าของความน่าจะเป็นในการเกิดโรคไม่เกิดโรค เป็นพาหะในลูก จากนั้นมาคำนวณหาสมการที่หาประชากรที่ป่วยเป็นโรคในรุ่นต่อๆไป

และก็ได้ทราบว่า ข้อมูลที่ไม่ได้เป็นอยู่ในรูปเชิงเส้นทำให้ต้องหาความเสถียรจากจุดสมดุลมาช่วย