เครื่องจ่ายน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวริศา วงษ์ภักดี, ศศิพิมพ์ อินคำลือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง, กฤษฎารัตน์ เครื่องชนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จัดทำเครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แปลงให้อยู่ในรูปของแบตเตอรี่แทนการใช้ไฟฟ้าในการชาร์จ สามารถใช้ได้กับขวดน้ำขนาดใหญ่ขนาด 4 ลิตรขึ้นไป ภายในสายยางมีไส้กรองเพื่อกรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำเพื่อความสะอาด และสะดวกในการบริโภคน้ำ