เครื่องจักตอกอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรนภา สิมารับ, อรรถพล สุวรรณหงษ์, คุณากร ฉิมกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตอก เป็นอีกวัตถุดิบหนึ่งที่ใช้ในการทำเครื่องหัตถกรรมต่าง ๆ ของคนในสังคมไทยมมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจักสานที่ทำขึ้นจากการนำเอาไม้ไผ่มาทำการเหลาให้เป็นเส้น หรือ การจักตอกเพื่อง่ายต่อการจักสาน การเข้ารูปและตอกถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ ซึ่งระยะเวลาในการจักตอกแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลาในการจักนาน และเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ทำการจักตอก เช่น เสี้ยนไม้ไผ่แทงนิ้ว หรือมีดบาดมือ เป็นต้น หากไม่มีตอกก็ไม่สามารถทำการจักสานได้ และในการจักสานแต่ละครั้งต้องการตอกเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ทำการจักสานยังไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได้ทันตามจำนวนความต้องการของงานจักสานแต่ละครั้ง จึงมีผู้คิดค้นเครื่องจักตอกไม้ไผ่ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เครื่องจักตอกกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งปัญหาของเครื่องนี้คือ มีขนาดใหญ่ และราคาค่อนข้างสูง ชาวบ้านทั่วไปยากที่จะเข้าถึงสินค้านี้ แต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า “กบจักตอก” เป็นเครื่องขนาดเล็ก สะดวกต่อการใช้งาน คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และราคาไม่สูงมาก แต่ปัญหาของกบจักตอก คือ ตอกที่ได้มีความหนาของตัวตอกที่ไม่แน่นอน และมีเสี้ยน ไม่สะดวกต่อการใช้งาน

ทางคณะผู้จัดทำจึงนำแนวคิดของกบจักตอกมาพัฒนา โดยที่ใช้หลักเดียวกันกับกบจักตอก แต่เราจะให้ตอกที่ได้เป็นตอกที่มีขนาดแน่นอน สามารถปรับขนาดของตอกได้ตามลักษณะการใช้และไม่มีเสี้ยน เพื่อความสะดวกต่อผู้ทำการสานชิ้นงานหัตถกรรมแต่ละชิ้น