เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยสูงอายุผ่านทางแอพพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัณฑิรา บุญเรือง, อภิธาร โตประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยสูงอายุจะเป็นวัยที่มักพบปัญหาในการดำเนินชีวิตมากกว่าวัยอื่นๆ เพราะผู้ป่วยสูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีโรคประจำตัวหลายๆโรคพร้อมกัน และจะทำให้ต้องมีการรับประทานยาหลายชนิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยสูงอายุเกิดการหลงลืมรับประทานยาได้ ดังนั้นจะก่อให้เกิดอาการดื้อยาและทำให้การดูแลรักษาประสิทธิภาพลดน้อยลงได้ เพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงและปัญหาที่ตามมา

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติผ่านทางแอพพลิเคชั่น โดยมีจุดประสงค์คือการสร้างเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติผ่านทางแอพพลิเคชันได้สำเร็จและใช้งานได้จริง โดยในขั้นตอนวิธีการดำเนินงานนั้น ในขั้นตอนแรกจะมีการศึกษา วางแผน ออกแบบชิ้นงานและแอพพลิเคชัน ขั้นตอนที่สองคือการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนที่สามคือการประดิษฐ์ชิ้นงาน ขั้นตอนที่สี่คือการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนที่ห้าจะมีการนำมาทดสอบโดยจะทดสอบกับเพื่อนร่วมชั้นและให้มีการประเมินผ่าน google form และจะนำผลที่ได้มาวิเคราะห์คิดร้อยละทางสถิติ ในขั้นตอนสุดท้ายจะมีการนำไปแก้ไขข้อบกพร่องและนำเสนอ ประโยชน์ที่จะได้รับคือ ผู้ป่วยสูงอายุจะรับประทานยาได้ตรงตามเวลาและถูกต้องตามที่แพทย์สั่ง ผู้ป่วยสูงอายุไม่หลงลืมการรับประทานยา และเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยสูงอายุผ่านทางแอพพลิเคชันสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งความพิเศษของเครื่องจ่ายยาอัตโนมัตินั้น จะมีทั้งช่องจ่ายยาและช่องจ่ายน้ำเพื่อให้สะดวกต่อการรับประทานยามากยิ่งขึ้น และยังมีฟังก์ชันการทำงานของเสียงเตือนในตัวเครื่องที่ไพเราะและสามารถกระตุ้นความรู้สึกที่อยากรับประทานยาของผู้ป่วยสูงอายุได้อีกด้วย