การสกัดสีจากห้อมและละหุ่งแดงเพื่อใช้ในการย้อมเซลล์เชื้อรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาสินี กิติลือ, สิริสกุลพร ศิริคุณ, วีรภามาศ ฟองจันทร์สม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Lactophenol เป็นสารละลายที่เกิดจากกรดแลกติกผสมกับฟีนอล ใช้ในการย้อมเซลล์เชื้อรา ซึ่งสารละลายนี้เป็นอันตรายเมื่อสูดดมหรือสัมผัส อาจทำให้ผิวหนังเกิดอาการไหม้อย่างรุนแรง อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายในร่างกาย จากการสัมผัสเป็นระยะเวลานาน (บริษัทเมอร์ค จำกัด, 2560)

Congo red เป็นสารละลายที่เกิดจากเอทานอลผสมกับC.I.Direct Red 28 ใช้ในการย้อมสีสำหรับตรวจหา amyloid และสามารถนำมาใช้ในการย้อมสีเชื้อราได้ แต่ในปัจจุบันนั้นไม่นิยมใช้ เนื่องจากคองโกเรดนั้นมีสารก่อมะเร็งอยู่ (บริษัทเมอร์ค จำกัด, 2561)

ห้อม (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Strobilanthes cusia) จัดอยู่ในวงศ์ Acanthaceae เป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่สามารถสกัดสีมาใช้ในการย้อมผ้าได้ โดยที่สีที่สกัดได้จากห้อมจะมีสีคราม ซึ่งสีครามที่ได้นั้นมีสูตรองค์ประกอบทางเคมีคือ C16H10N2O2 (National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information, 2005) ซึ่งตัวทำละลายที่สามารถสกัดสีจากห้อมได้ดีที่สุดคือกรดอะซิติก เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย (จันทร์เพ็ญ ทองย่น, 2549)

ละหุ่งแดงจัดอยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae ในอดีตเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะเมล็ดสามารถนำมาสกัดน้ำมัน ซึ่งถูกนำไปใช้มากในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตน้ำมันหล่อลื่น สี หมึกพิมพ์ น้ำมันขัดเงา เป็นต้น แต่ในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมน้อยลง เนื่องจากมีการใช้น้ำมันจากแหล่งอื่นมาทดแทน (puechkaset, 2017) เปลือกเมล็ดละหุ่งแดงมีสีแดงซึ่งเป็นผลมาจากสารไลโคปีน สูตรองค์ประกอบทางเคมีคือ C40H56 (National Library of Medicine, 2013) ซึ่งตัวทำละลายที่สามารถสกัดสีจากละหุ่งแดงได้ดีที่สุดคือกรดอะซิติก เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย (วีรนุช วอนเก่าน้อยม, พันธิวา แก้วมาตย์, อลงกด แทนออมทอง, & พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์, 2015)

เชื้อรา คือจุลินทรีย์ในอาณาจักร Fungi เจริญได้ดีในบริเวณที่มีความชื้น เชื้อราเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาหารเน่าเสีย แต่ในทางอุตสาหกรรมอาหารก็ได้มีการนำรามาใช้ประโยชน์ในด้านการหมักได้เช่นกัน

ราเป็นเซลล์แบบยูแคริโอต และมีผนังเซลล์ประกอบด้วยไคทิน (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ & นิธิยา รัตนาปนนท์, 2556) ซึ่งไคทินมีสูตรองค์ประกอบทางเคมีคือ (C8H13O5N)n (HMC+, 2019) และการศึกษาโครงสร้างหรือการจัดจำแนกรานั้น ทำโดยการศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์และการย้อมรามักใช้สีย้อม Lactophenol ซึ่งเป็นอันตรายเมื่อกลืนกินหรือหายใจเข้าไป ทำให้ผิวหนังเกิดอาการไหม้อย่างรุนแรง อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายในร่างกาย จากการสัมผัสเป็นระยะเวลานาน

ห้อมและละหุ่งแดงสามารสกัดสีมาใช้ในการย้อมสีผ้าฝ้ายได้ ผ้าฝ้ายนั้นทำมาจากใยฝ้ายซึ่งเป็นเส้นใยเซลลูโลส คณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะนำพืชดังกล่าวมาสกัดสีเพื่อนำไปใช้ในการย้อมเซลล์เชื้อราทดแทนการใช้ Lactophenol ที่มีราคาสูง และยังเป็นอันตรายเมื่อสูดดมหรือสัมผัส