การคัดแยกแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์จากรากต้นข้าวยับยั้งเชื้อรา Bipolaris Oryzae ที่ก่อโรคใบจุดสีน้ำตาลในข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาโณทัย บุรสินสง่า, ศุภกร อัมระรงค์, ภัทรภร ประยูรหงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิษณุ เลี้ยงอำนวย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการคัดแยกแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์จากรากต้นข้าวยับยั้งเชื้อรา Bipolaris Oryzae ที่ก่อโรคใบจุดสีน้ำตาลในข้าว มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์ที่พบในดินบริเวณรากของต้นข้าว (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์จากรากต้นข้าวที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Bipolaris Oryzae ที่ก่อโรคใบจุดสีน้ำตาลในข้าว (3) เพื่อศึกษาอัตราการรอดตายของข้าว จากการศึกษาพบว่าเมื่อทำการคัดแยกเชื้อ endophytic actinomycetes จากรากของต้นข้าวแล้ว ... และเมื่อนำแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์ที่คัดแยกมาทำการศึกษาลักษณะโคโลนี จะได้ว่า ... จากนั้นทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา Bipolaris Oryzae ผลปรากฏว่า ... ศึกษาสัณฐานวิทยาของแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์จะเห็นว่า ... จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพของแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์ในการยับยั้งเชื้อรา Bipolaris Oryzae ที่ก่อโรคใบจุดสีน้ำตาลในข้าวในระดับกระถางทดลองผลออกมาว่า ...