การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติโพรไบโอติกส์จากผลิตภัณฑ์ผลไม้ดอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรา คงมาก, วรัฏธนี อภิธนพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิษณุ เลี้ยงอำนวย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติโพรไบโอติกส์จากผลิตภัณฑ์ผลไม้ดอง เพื่อคัดเลือกโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ใหม่มีความเป็นโพรไบโอติกส์เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพแบบใหม่ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของอาหารหมักดองเพื่อคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกเพื่อศึกษาคุณสมบัติความเป็นโพรไบโอติกส์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้ โดยแยกแบคทีเรียกรดแลคติกติกได้ทั้งหมด........ไอโซเลตและ ....... ไอโซเลต มีกิจกรรม.......................ได้สูงที่สุดอย่างมี นัยสําคัญ สิ่งที่น่าสนใจคือไอโซเลต ...........................มีกิจกรรม.............สูงสุดอย่างมี นัยสำคัญ จากการทดลอง สรุปได้ว่า..........มีศักยภาพเป็นโพรไบโอติกส์ที่สามารถนำไปใช้ใน ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ