การหาพื้นที่รูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีวงกลมแนบด้านใน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยพล ณ ลำปาง, ยลดา มีลาภ, ศุภัสดา ทองดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินตนา แสนงาย, มนตรี บัดปัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การหาพื้นที่รูปวงกลมมักเป็นปัญหาที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายเพราะมีสูตรการหาอยู่แล้วแต่การหาพื้นที่รูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ที่มีวงกลมแนบด้านในนั้น มีความน่าสนใจมากกว่าเพราะสามารถหาพื้นที่จากการประยุกต์แบ่งมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งมีขนาด 360 องศาด้วยเหตุนี้คณะผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาการหาพื้นที่รูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโดยที่มีวงกลมแนบด้านใน