การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับฟอสฟอรัสของแหนแดงจากน้ำเสียที่มาจากการซักล้างและนำแหนแดงไปประยุกต์ใช้เป็นปุ๋ยอัดเม็ดธาตุอาหารสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัทร ตั้งดำรงวัฒน์, ณัฐก์ชนนท์ ศรีสด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากการซักล้างและศึกษาปริมาณความเข้มข้นของฟอสฟอรัส และระยะเวลาที่เหมาะสมในการกําจัด ฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากการซักล้างโดยวิธีใช้แหนแดง (Azolla micophylla) ดูดซึม จากน้ำเสีย สังเคราะห์โดยใช้ผงซักฟอกผสมร่วมกับน้ำ ผลการศึกษาการกําจัดฟอสฟอรัสจากชุดทดลองจํานวน 4 ชุด โดยแบ่งเป็นการเจือจางน้ำเสียสังเคราะห์ตามระดับความเข้มข้น 100% 75% 50% และ 25% ตามลําดับ และแหนแดงภายหลังที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียแล้ว ได้มีการนำไปทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดธาตุอาหารสูงอีกด้วย