การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้าโดยสารสกัดจากใบพลูและใบทับทิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธาวี วิลามาศ, ณัฐธิดา กุหลาบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิกุล บุญเพ็ญ, อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้าโดยสารสกัดจากใบพลูและใบทับทิม โดยการสกัดจะนำใบพลูและใบทับทิมที่เตรียมไว้ไปอบแห้งเเล้วนำมาปั่น จากนั้นสกัดสารด้วยเอทานอล 95% 48 ชม. ต่อมานำไปกรองเเละระเหยเอทานอลด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ ก็จะได้สารสกัดมา หลังจากนั้นจะนำไปทดสอบด้วยวิธีการ macro broth dilution technique. เพื่อหาค่าความเข้มข้นของสารในระดับต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ (MIC)