การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้สารสกัดแทนนินจากใบฝรั่งและใบพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัญญา เรืองวัฒกี, ธนพร ศรีโชค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพร กลิ่นบรรทม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำเล็งเห็นปัญหาของน้ำเสียในปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้สารสกัดแทนนินจากใบฝรั่งและใบพลู เพื่อลดปัญหาของน้ำเน่าเสียในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ