การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแม่เหล็กด้วยสารแอนโทไซยานินจากเบอร์รี่ชนิดต่าง ๆ เพื่อทดสอบผลต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิพัทธ์ พิณพาทย์เพราะ, ลัลนา ภูมิพัฒน์โยธิน, ชนาภา มานะการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภกร บุญยืน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาเกี่ยวกับการสกัดสารแอนโทไซยานินจากผลเบอร์รี่ 3 ชนิด ได้แก่ มัลเบอร์รี แบล็กเบอร์รี และแบล็คเคอเเรนท์ ทำการสังเคราะห์ร่วมกับอนุภาคนาโน Fe3O4 ชนิดพาราแมกเนติกซึ่งถูกเตรียมโดยวิธีการตกตะกอนร่วมโดยใช้ส่วนผสมของสารตั้งต้นโลหะ Fe2+ และ Fe3+ นอกจากนี้ Fe3O4/Berry bio-composites ถูกเตรียมโดย Sonication อย่างง่าย ตามด้วยกระบวนการทำให้แห้งด้วยการแช่เยือกแข็ง (freeze-drying) และ Bio-composite Fe3O4 จากมัลเบอร์รี แบล็กเบอร์รี่ และแบล็กเคอร์เรนต์จะแสดงเป็น Fe3O4/Mulberry , Fe3O4/BlackBerry และ Fe3O4/Blackcurrant ตามลำดับ จากนั้นสารสกัดผลเบอร์รี่ที่ได้รับ, Fe3O4, และ Fe3O4/berry bio-composites จะถูกทดสอบวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะด้วย X-ray diffractometry (XRD), Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านความละเอียดสูง โดยผลทดสอบ XRD แสดงให้เห็นว่า Fe3O4/berry bio-composites ก่อตัวเป็นเฟสลูกบาศก์ที่มีใบหน้าเป็นศูนย์กลาง และขนาดอนุภาคเฉลี่ยคำนวณโดยใช้สมการของ Scherrer โดยขนาดอนุภาคที่ได้คือ 23.43 นาโนเมตร ในที่สุด Fe3O4 bio-composites ที่ได้รับจะถูกใช้เป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรียทดสอบกับ Escherichia coli (E. coli) และ Staphylococcus aureus (S. aureus) ผลการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ได้รับพบว่า Fe3O4/berry bio-composites มีประสิทธิภาพมากกว่า Fe3O4 บริสุทธิ์ และสารสกัดจากผลเบอร์รี