การสังเคราะห์และการเปรียบเทียบขนาดอนุภาค Beta tricalcium phosphate จากการเตรียมที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร มีศรีสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภกร บุญยืน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุทางการแพทย์เพื่อใช้ในการทดแทนกระดูก การ เปลี่ยนถ่ายกระดูกเทียมจึงเข้ามามีบทบาททางการแพทย์มากยิ่งขึ้น วัสดุหลายชนิดได้รับความสนใจในการ ศึกษาวิจัยและพัฒนา จนสามารถนํามาใช้ได้จริงในร่างกายของมนุษย์ ได้แก่ วัสดุในกุล่ม Calcium phosphate อาทิ ไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Tricalcium phosphate ; TCP) และ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Hydroxyapatite ; HA) เพราะไม่เป็นพิษต่อร่างกายและมีโครงสร้างที่เป็นรูพรุนจึงสามารถเข้ากับเซลล์กระดูกและเนื้อเยื่อได้เป็น อย่างดี

ไตรแคลเซียมฟอสเฟต หรือ TCP มีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ แอลฟาไตรแคลเซียมฟอสเฟต (alpha- tricalcium phosphate ; α-TCP) เบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟต (beta-tricalcium phosphate ; β-TCP) และ แกมมาไตรแคลเซียมฟอสเฟต (gamma-tricalcium phosphate ; γ-TCP) แต่ γ-TCP ไม่ได้รับความสนใจ เพราะจะเปลี่ยนเป็น α-TCP เมื่ออุณหภูมิต่ําลง ส่วน α-TCP จะสลายตัวได้ช้ากว่า β-TCP และ β-TCP ยัง สลายตัวได้ง่ายกว่ามากเมื่อเทียบกับ HA เพราะฉะนั้น β-TCP จึงเป็นที่นิยมในการใช้งานมากกว่า

การเตรียม β-TCP นั้นมีหลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับความนิยมคือวิธีแบบ Wet chemical หรือวิธีการ เตรียมแบบเปียก ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษากระบวนการสังเคราะห์ β-TCP โดยเปรียบเทียบขนาดของ β-TCP ที่ สังเคราะห์ด้วยค่า pH ที่แตกต่างกัน และขั้นตอนการเตรียมที่แตกต่างกันโดยการให้ความร้อนและการสั่นด้วย คลื่น Ultrasonic