ผลของแสง LED ต่อการเจริญของผักหวานป่า(Melientha suavis) ที่ขยายพันธุ์โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญจพล รุ่งวิริยะวณิช, ณุชากร สินธุศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคภูมิ เนียมบุญ, ชุมพล ชารีแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แสงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกผักหวานป่าหากผักหวานป่าได้รับแสงมากหรือน้อยเกินไปจะทำให้การเจริญเติบโตไม่ดีและให้ผลผลิตน้อย แต่หากมีการเพาะเลี้ยงผักหวานด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และพัฒนาแสงประดิษฐ์ที่เรียกว่า Light Emitting Diote (LED) ที่สามารถควบคุมการให้ความยาวคลื่น ความเข้มแสง ช่วงเวลาของแสง และปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาน้อย เหมาะกับการเจริญเติบโตของผักหวานป่า จึงได้จัดทำโครงงานเรื่อง ผลของแสง LED ต่อการเจริญของผักหวานป่า (Melientha suavis) ที่ขยายพันธุ์โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพของแสง ความเข้มแสง LED ที่แตกต่างกันว่ามีผลต่อการเจริญของผักหวานป่าอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น และทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตของผักหวานป่าให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคมากขึ้น