ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสารสกัดธรรมชาติ (แบบพกพา)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวรรณ โคตะเพ็ชร, มณีรัตน์ รงค์ทอง, พัชรี สารรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมพล ชารีแสน, ณัฎฐนนท์ เกิดนุ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัสดุธรรมชาติที่น ามาสกัดสีได้ปริมาณสารสกัดต่างกัน โดยใบเทียนกิ่งแห้งได้สารสกัดร้อยละ 15.34

แก่นฝางได้สารสกัดร้อยละ 18.41 เปลือกมังคุดได้สารสกัดร้อยละ 17.65 และดอกอัญชันได้สารสกัดร้อยละ

10.26 น าสารสีทั้ง 4 ชนิด ไปพิสูจน์เอกลักษณ์ของโครงสร้างด้วยเทคนิค FTIR โดยจะแสดงสัญญาณที่ 3200-

3400 จะพบหมู่ฟังก์ชัน O-H ที่มากกว่า 3000 จะพบหมู่ฟังก์ชัน C-H ของ aromatic ที่น้อยกว่า 3000 จะพบ

หมู่ฟังก์ชัน C-H ของ aliphatic แสดงสัญญาณที่ 1750 จะพบหมู่ฟังก์ชัน C=O แสดงสัญญาณที่1100 จะพบ

หมู่ฟังก์ชัน C-O ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าโครงสร้างของใบเทียนกิ่ง คือ Lawsone แก่นฝาง คือ Brazilin เปลือก

มังคุด คือ Xanthone และอัญชัน คือ Anthocyanin เมื่อน าผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสารสกัดธรรมชาติ

(แบบพกพา) เคลือบบนตัวอย่างเส้นผม ถ่ายภาพผ่าน Digital microscope simple operation guide แล้ว

จากนั้นน าไปวัดค่าความเข้มสี RGB ด้วยแอพพลิเคชัน พิกเซล พิกเกอร์ (Pixel Picker Application) พบว่า

ภาพถ่ายปอยผมให้สีตามสารสกัดธรรมชาติ โดยใบเทียนกิ่งให้สีน้ าตาลอ่อนอมเขียว แก่นฝางให้สีส้มแดง

เปลือกมังคุดให้สีเหลืองส้ม และอัญชันให้สีอมน้ าเงิน เมื่อน าไปวัดวัดค่าเข้มสี RGB เฉลี่ย พบว่าที่ค่าลดลง

เมื่อใช้ความเข้มข้นของสีเพิ่มขึ้น แต่น าไปค านวณหาค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นตาม

ความเข้มข้นของสีที่เพิ่มขึ้น หลักจากนั้นน าไปหาประสิทธิภาพโดยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการติดสีของสาร

สกัดธรรมชาติ ด้วยวิธีการน าเอาปอยผมมาเคลือบด้วยผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสารสกัดธรรมชาติ

(แบบพกพา) แล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงวัดได้ค่าความเข้มสี RGB เฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่น าไป

ค านวณหาค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) พบว่ามีค่าเป็นลบทุกสี แสดงถึงสีของปอยผมมีความเข้มลดลง

เมื่อน าทิ้งไว้ภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้องนาน 3 ชั่วโมง สีของปอยผมมีการเปลี่ยนแปลง

เล็กน้อย โดยพบว่า สีของปอยผมมีความเข้มน้อยลงแสดงถึงสีของปอยผมมีความเข้มลดลง น าไปวัดวัดค่าความ

เข้มสี RGB เฉลี่ย ได้ค่าเพิ่มขึ้นแต่น าไปค านวณหาค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) พบว่ามีค่าเป็นลบทุกสี

แสดงถึงสีของปอยผมมีความเข้มลดลง การน าปอยผมฟอกขาวที่เคลือบด้วยผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสารสกัด

ธรรมชาติทั้ง 4 ชนิด แล้วช าระล้างด้วยแชมพูและน้ าสะอาด เป่าให้แห้ง พบว่า ระหว่างปอยผมก่อนเคลือบและ

ปอยผมหลังเคลือบมีค่าความเข้มสี RGB เฉลี่ยใกล้เคียงกัน น าไปค านวณหาค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance)

พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันด้วยเช่นกัน ส่วนการศึกษาทัศนคติของผู้ทดลองใช้ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจาก

สารสกัดธรรมชาติ (แบบพกพา) จากจ านวน 30 คน ช่วงอายุตั้งแต่ 17-54 ปีมีทัศนคติต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสารสกัดธรรมชาติ (แบบพกพา) โดยรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก คิดเป็นจ านวน 71.25% โดยผู้ใช้

มีความพึงพอใจต่อความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับประโยชน์การใช้งาน