ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากกานพลูและตะไคร้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียในไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติญาณินท์ อินทร์แก้ว, สุปภร อึ้งกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพร กลิ่นบรรทม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่ไก่อุดมไปด้วยโปรตีน มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอย่างไรก็ตามไข่ไก่ สามารถเกิดการเน่า เสียได้ง่าย เนื่องจากมีอายุการการเก็บรักษาที่ไม่มากนัก วิธีการเก็บรักษาไข่ไก่ที่นิยม คือ การเก็บรักษา ไว้ในตู้เย็นเพื่อชะลอการเน่าเสียของไข่ไก่ แต่ในตู้เย็นยังมีแบคทีเรียที่ทําให้ไข่ไก่เน่าเสีย จึงอยากหาวิธี ที่ช่วยยับยั้งเชื้อโดยใช้สารสกัดที่สามารถหาได้ทั่วไป เลยคิดค้นที่จะทําสารสกัดหยาบจากกานพลูและ ตะไคร้เพื่อมายับยั้งเชื้อ