การใช้ช่อดอกขี้เหล็กออกแบบเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายวงโปงลาง โดยโปรแกรม GeoGebra

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา ดอนวิเศษ, ธนภัทร อดุลโภคาธร, เกียรติศักดิ์ นาถมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พลวิวัฒน์ ปะระทัง, ชุมพล ชารีแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สำหรับในประเทศไทย โปงลางพบในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ก็มีการจัดตั้งวงโปงลางขึ้น ซึ่งสร้างชื่อเสียง ผลงานที่โดดเด่น ให้กับทางโรงเรียนเป็นอย่างมาก เช่น รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโปงลางและดนตรีพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในงานมหกรรมโปงลางแพราวจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2565 (ประเภท ข รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) และขี้เหล็กเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สีเขียวเป็นสีของใบต้นขี้เหล็ก หมายถึง ความสดชื่นความร่มเย็น ความมีชีวิตและความเจริญงอกงาม และสีเหลือง เป็นสีของดอกขี้เหล็ก หมายถึง ความสวยงาม ความสงบสุข และช่อดอกยังมีรูปแบบที่สวยงาม อย่างไรก็ตามวงโปงลางยังขาดการออกแบบเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ที่มีเอกลักษณ์ฉพาะ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการออกแบบช่อดอกขี้เหล็ก โดยเขียนโปรแกรม GeoGebra ขึ้นมา จากข้างต้นที่กล่าวมาคณะผู้จัดทำ มีความสนใจในการนำช่อดอกขี้เหล็กมาสร้างรูปแบบของช่อดอก เพื่อออกแบบเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายของวงโปงลาง โดยนำโปรแกรม GeoGebra เข้ามาช่วยเขียนออกแบบช่อดอกขี้เหล็กโดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีภาคตัดกรวย และระบบสมการเชิงเส้นเข้ามาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายของวงโปงลาง จะเริ่มจากการหาสมการของกลีบเลี้ยงแต่ละดอก แล้วนำแต่ละดอกมาเชื่อมกันด้วยก้านดอกที่หาสมการของก้านดอกเช่นเดียกัน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra เขียนออกแบบ การออกแบบเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายโปงลางนี้ จะทำให้วงโปงลางมีเอกลักษณ์ที่เป็นภาพจดจำของคนทั่วไปมากขึ้น